Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY MĚSTA PLZNĚ

 

k fotogalerii lze dojít přes následující link:

Sociální problémy města Plzně 

 

 

další informace Vám poskytne facebooková stránka:

Zastupitelstvo statutárního města Plzně

 

Od jednání Zastupitelstva města Plzně, v prosinci 2008, jsou na tomto místě uváděny vybrané zásadní problémy, řešené Zastupitelstvem města Plzně, společně s mým aktuálním názorem na danou problematiku (stanovisko při hlasování v ZMP je vyjádřeno barevnou formou PRO/PROTI). 

Stejně tak jsou na tomto místě uváděny problémy města odehrávající se mimo gesci ZMP.

Občané, a to nejen Plzně, mohou s mým postojem polemizovat či mi vyjadřovat podporu, a to prostřednictvím "Knihy návštěv" nebo e-mailové adresy, které jsou přístupny z menu těchto webových stránek (KONTAKT).

Ve fotoalbu, pod touto rubrikou, jsou zajímavé články z celostátního či regionálního tisku, které svým obsahem mají úzkou souvislost s četnými problémy či nešvary, jak věcného - tak personálního charakteru, v Plzni. 

Obrazek

2009

 

 • Zkouška zprůjezdnění Americké ul. běžnou automobilovou dopravou v období 2. - 6. 2009 PRO (PRO schváleno ZMP), trvalé zprůjezdnění - PROTI (ZMP - PRO 18.6.2009)

 

 • Trvalé zprůjezdnění Americké ul. běžnou automobilovou dopravou pro období od 6.2009 dle výsledku zkoušky, PROTI (ZMP - PRO)

 

 • Prodej velice lukrativní městské spalovny nebezpečného odpadu soukromé firmě (za tristních 7,7 mil. Kč) PROTI (ZMP - PRO)

 

 • Záměr prodeje podnikatelského areálu "Poděbradka" mezi Poděbradovou a Kollárovou ulicí PROTI (ZMP - PRO 14.5.2009)

 

 • Prodej pozemků a budov v autokempu Plzeň - OSTENDE PROTI (ZMP - PROTI, 14.5.2009)

 

 • Odkup sportovního areálu Prokopávka Plzeň-Bolevec od podnikatele Janáka za částku 18 mil. Kč a zachování tak sportovní činnosti PRO (odloženo ZMP, 2.4.2009), POZN. Dne 21.4.2009 byli všichni zastupitelé města Plzně pozváni na jednání s prezidentem klubu SSC Plzeň - Bolevec Ing. Uhrem. Přes předcházející všemožné podpůrné proklamace při jednání zastupitelstva a v médiích se nyní ze zájmu do boleveckého areálu dostavilo pouze 6 zastupitelů Plzně (KSČM - Divišová, Valenta, ODS - Hógel, Bartman, ČSSD - Šimák, PVP - Anderle) (PRO schváleno ZMP, 14.5.2009, avšak jen do max. částky 18 mil. Kč)

 

fot299.jpg

 

imag0046.jpg

Manifestace sportovců za odkup Prokopávky před a na radnici v listopadu 2008 a v dubnu 2009

 • Pronájem Plzeňské teplárenské a.s., která je ve 100% vlastnictví města Plzně, společnosti J & T za 140 mil Kč/10 let (podobnou dividendu dostává od teplárny i město)..Došlo by k masivnímu nárůstu ceny tepla pro Plzeň a město by ztratilo vliv na tento strategický podnik a výši ceny tepla. Firma by mohla být postupně zprivatizována. PROTI

 

 • Úročená půjčka hokejovému klubu HC Plzeň ve výši 15 mil. Kč k zahájení nové sezóny PRO (ZMP - PRO, 18.6.2009)

 

 • Odpuštění smluvní pokuty 10 mil. Kč firmě PLAZA PROTI

 

 • Čestné občanství města Plzně Karlu Gottovi PRO (ZMP - PRO, 15.10.2009) 

 

 • Prodej 8 protiatomových krytů CO z majetku města Plzně  PROTI
  (ZMP - PRO, 15.10.2009)

 

 • Směna pozemku tzv. Luftovy zahrady v Doudlevcích u Tyršova mostu (v majetku města) za část Papírenského parku na Slovanech (v majetku firmy BLACK RAY) PROTI (ZMP - PROTI, 12.11.2009)

 

 • Směna objektu ve vlastnictví města Americká 33 s doplatkem ve výši 16 mil. Kč za pozemky na Borských polích pro stavbu tramvajové trati PROTI (ZMP - PRO, 10.12.2009)

 

 • Stavba nového sportovního stadionu na Borských polích (předpokládaná cena 1 mld. Kč) PROTI (ZMP - PROTI, 10.12.2009)

 

 • Umístění amerického tanku Sherman do areálu Zoologické zahrady v Plzni PROTI (ZMP - PRO, 10.12.2009)

 

 • Prodej objektu polikliniky na Slovanech PROTI

 

 • Prodej objektu roh Americká-Prokopova (dříve KV KSČ, FPr ZČU) PROTI

 

 • Prodej či pronájem Plzeňské teplárenské a.s., v majetku města Plzně. PROTI

 

 • Výstavba Spalovny komunálního odpadu v Chotíkově  PRO (za předpokladu pozitivního výsledku studie EIA zabývající se vztahem tohoto provozu k životnímu prostředí a člověku)

 

 

2010
 • Rozpočet města Plzně na rok 2011 - ZDRŽEL JSEM SE HLASOVÁNÍ -počítá se v něm s dalším významným rozprodejem městského majetku, nadstandardně velký důraz kladen na rozvoj kultury za současného potlačení či nízkého růstu uspokojování základních sociálních potřeb a jistot občanů aj.   (ZMP - PRO, 9.12.2010)

 

 • Nezaměstnanost v Plzni poskočila v roce 2010 z listopadových 5,9% na prosincových 6,4%. Uchazečů o zaměstnání bylo na konci roku ve městě 7570 a volných míst 880. (Z Plzeňského kraje je na tom nejhůře Tachov - 12,5% nezaměstnaných). Situace na lokálním trhu práce je však daleko horší, neboť uvedená čísla zahrnují pouze nezaměstnané osoby evidované na Pracovním úřadě v Plzni (mnozí zájemci se z různých důvodů průběžně vyřazují) a schopné nastoupit ihned do zaměstnání tak, jak to předpisuje metodika výpočtu nezaměstnanosti EU.

 

 

2011

 • Vydání údajně "nové souborné publikace" o dějinách města Plzně - ZDRŽEL JSEM SE HLASOVÁNÍ kniha bude stát, při již dnes předpokládaných zvýšených výdajích, více než 2 miliony Kč a to přesto, že již v roce 2004 vyšla obdobná práce o 800 stránkách (obsahovala nejen strukturovaný výpis všech událostí od pravěku doposud, ale další četné dějinné komentáře, tabulky a mapy), v části tzv. nových dějin byla však podle mého názoru napsána ideologickým a tendenčním slovníkem, zbytečný prostor byl též např. z historického hlediska vyhrazen nevýznamným margináliím (např. jakési konspirační schůzky jednotlivců v soukromých bytech nebo srazy 10-20 občanů na plzeňských náměstích, glorifikují a vzhlížejí se zde četní, doposud žijící, pravicoví držitelé moci v Plzni aj.) Z velké části (před rokem 1989 je kniha jen opsána, např. z děl městských archivářů a historiků Hrušky, Schiebla nebo Bělohlávka a mnoha jiných). Kniha navíc obsahuje faktické chyby a dějinné rozpory. Domnívám se, navzdory nepochopení souvislostí, vyjevenému populismu a odborné neznalosti primátora města a některých zastupitelů, že v době ekonomických hospodářské krize, lze tedy s další obdobnou prací ještě počkat, občané místo nesmyslně a duplicitně investovaných peněz vyžadují dnes spíše sociální jistoty, bezpečnost či odpovídající čistotu města a nikoliv další rozhazování finančních prostředků jen pro kodifikaci něčí egoistické slávy a tendenční překrucování historie. Více pokory by neškodilo. (ZMP - PRO, 27.1.2011)

 img013.jpg

Zdroj: Plzeňský deník, 2.2.2011

  

 • Uvolnění 200 mil. Kč na rekonstrukci městského fotbalového stadionu pro rok 2011. ZDRŽELI JSME SE HLASOVÁNÍ. I přes předběžný souhlas k opravě, která je samozřejmě potřebná a nutná, se klub KSČM posléze zdržel hlasování. Společně jsme vyhodnotili, že si nepřejeme další zadlužování města a refklektovali jsme jsme i dominující hlas široké veřejnosti veřejnosti, který spíše volá po sociálních jistotách než po finanční výpomoci ve strategii podnikání soukromým sportovním společnostem. A to i přes takt že stadion patří městu. Opravu sportovního areálu bychom prováděli v delším časovém horizontu, postupně a citlivě, bez zadlužování, ale o to kvalitněji a racionálněji. (ZMP - PRO, 27.1.2011)

 

 • Počet cizinců byl v Plzni ke konci ledna 2011 oficiálně vyčíslen na 7784. Nejvíce z tohoto počtu byli Slováci (4969) následováni Poláky (559). Celkový počet cizinců (i s nelegálním pobytem) by  tak mohl v Plzni  podle  reálných odhadů, převyšovat  hranici 15 tisíc osob.

 

 • Zrušení vypsání Architektonicko urbanistické soutěže na řešení bloku "Americká - Denisovo nábřeží - Sirková" PRO. Usoudili jsme, že Rada města Plzně přišla s vypsáním této soutěže velice pozdě, snad i proto, aby možné změny v územním plánu města nemohly investora od zbourání Domu kultury odradit. Samotná soutěž by přišla Plzeň na milion korun a její výsledky by již nic neovlivnily. Dům kultury je památkově nechráněný objekt v soukromém vlastnictví, tudíž nelze do výkonu tohoto vlastnického práva nikterak zasahovat. Jen bychom si měli společně přát, aby tento majetek nedopadl podobně jako sousední soukromý objekt dříve Městské lázně (ZMP - PRO, 7.4.2011).

 

 • Usnesení o zbudování nové technické základy PMDP. Nebyl schválen náš návrh na  změnu usnesení, aby byla do projektu zařazena dílna těžké údržby. Takto bude nutno tyto služby do budoucna nakupovat jinde a to se městu výrazně prodraží. ZDRŽELI JSME SE HLASOVÁNÍ  (ZMP - PRO, 12.5.2011)

 

 • Budova Městských lázní v Plzni pochází z přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy bylo toto veřejné zařízení nejmodernějším svého druhu v zemi. O památkový, občansky velice využívaný,  klenot přišlo město Plzeň a jeho občané až za primátorování Zdeňka Proska (ODS) v 90. letech,  kdy byly lázně nesmyslně vyměněny za akcie firmy INWEST SHOP, která poté zkrachovala. 

25322_111267575549980_100000002140957_277478_5270925_n.jpg

  27937_1283707934611_1287486500_30686331_374880_n--1-.jpg 

27937_1283726535076_1287486500_30686399_397371_n.jpg

 Na budově "Městských lázní" je patrno, že ne vždy je soukromý majitel lepší hospodář než město, jak s oblibou, při soustavném bezskrupulózním rozprodávání majetku města,  pravicoví zastupitelé tvrdí.

  

 

 •  1.9.2011 - zřízení nové křižovatky, Americká/Pařížská, určené k vjezdu do nového údajně multifunkčního centra budovaného místo Domu kultury PROTI (ZMP - PROTI, 1.9.2011) za souběžného schválení napojení tohoto centra z Denisova nábřeží

 

 • Přestože nebývá nový parkovací dům Rychtářka, vzdálený několik stovek metrů, prakticky vytížený, při fotbalových zápasech ve Štruncových sadech docházelo k parkování VIP osob (sponzoři a další spřízněné osoby s FC Viktoria Plzeň) mimo určené plochy, na trávnících, za zákazovou značkou a vznikalo tak ucpávání příjezdové cesty ke stadionu a to za minimální činnosti policie. (Interpelace ke změně stavu: Valenta 1.9.2011)

 

 • Prodej části či celku akciové společnosti Plzeňská teplárenská, ve 100% vlastnictví města Plzně, soukromému subjektu Energetickému a průmyslovému holdingu (D.Křetínský) či Czech Coal  za účelem získání uhlí - PROTI, alternativní varianta: koupě uhlí od Sokolovské uhelné a Carbounion Bohemia (bez její majetkové spoluúčasti, uhlí garantováno do r. 2021 ) PRO (ZMP - schváleno PRO)

 

 • Prodej teplárenské infrastruktury městem Plzní městské firmě Plzeňská teplárenská a.s. PRO  (ZMP - PRO  8.12.2011)  Tzn., že v podstatě potrubí a příslušenství bude nově obhospodařovat společnost Plzeňská teplárenská a.s.), jenž je stejně ve 100% vlastnictví města Plzně.

  

2012

 • Rozpočet města Plzně na rok 2012 ZDRŽEL JSEM SE z důvodu ponížení finanční částky u sociálních projektů a sociální podpory ve výdajové části rozpočtu. V jiných ohledech byl rozpočet sestaven dobře. (ZPM - PRO 8.12.2011)

 

 • V roce 2011 se narodilo již pouze 3812 dětí svým rodičům žijícím v městě Plzni (1921 chlapců/1891 děvčat), v roce 2010 to bylo ještě 4183 a v roce 2009 dokonce 4220 dětí.Tento markantní úbytek lokální natality je přirozenou reakcí obyvatelstva na zhoršující se sociální podmínky nejen v rámci státu, ale i města Plzně.

 

 • Roztrpčení značné části plzeňské sportovní veřejnosti vyvolaly ceny vstupenek na utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Schalke 04. Lístky do Areny, kterou nechalo město Plzeň pro potřeby klubu zrekonstruovat za více než 350 mil. Kč, budou stát od 1200 do 2000,-- Kč. I přes fakt, že klub věnoval městu ze svých zisků z Ligy mistrů částku 10 mil. Kč se jedná o nehorázný a ziskuchtivý přístup k Plzeňům, jako velice věrným fanouškům (jen ve vstupného za tento zápas by měla Viktoria získat částku kolem 19 mil. Kč = při 11700 místech a průměrné ceně vstupenky 1600,-- Kč).

 

 • V únoru 2012 činila míra nezaměstnanosti v okrese Plzeň-město 6%, což  je hodnota o 0,1% vyšší než v lednu. Na pobočkách Úřadu práce v Plzeňském kraji se nově zaregistrovalo 2771 osob a vyřazeno z evidence bylo 2884 uchazečů.

 

 • Jen za leden a únor 2012 bylo v Plzni odcizeno 39 automobilů. Nejproblematičtější lokalitou, jak vyplývá z policejních statistik, je v Plzni Lochotín (zejména Sokolovská, Rabštejnská a kupodivu i Alej Svobody, kde má mj. své sídlo i služebna Městské policie). Největší zájem mají zloději o škodovky (Octavia, Fabia).

 

 • Na území statutárního města Plzně je registrováno kolem 4000 výherních automatů, polovina z nich se nachází v centrálním městském obvodě Plzeň 3 (Kollárova, Koperníkova nebo např. Husova ul.) Podle údajů Ministerstva financí ČR by měla Plzeň získat z jejich provozu v roce 2012 asi 162 mil. Kč. Ovšem tyto příjmy bývají vykoupeny zvýšenou kriminalitou, vznikem herní závislosti a z toho pramenících problémů (rozpady či finanční nedostatečnost rodin) a dalšími sociálně - patologickými jevy. Herny mohou sloužit i k "praní tzv. špinavých pěnez", získaných z kriminální či jiné nelegální činnosti.

 

 • Návrh na výstavbu nového divadla v Jízdecké ul. i přes fakt, že konečná cena bude přesahovat zastupitelstvem již schválenou maximální částku o 40 mil. Kč. PRO (ZMP - PRO, schváleno, 22.3.2012) 

 

 • Návrh na dotaci církevnímu muzeu z rozpočtu kanceláře primátora (387 tis.Kč -¨na provozní výdaje, 313 tis. Kč na kapitálové výdaje) a to v situaci kdy ministr financí ČR Kalousek (TOP 09) usiluje o odnětí částky min. 306 mil Kč/ročně z rozpočtu města Plzně v rámci nového rozpočtového určení daní (RUD) a chystají se miliardové církevní restituce, které poškodí nejen obce, ale i český stát jako takový. PROTI (ZMP - PRO, 22.3.2012)

 

 • V rámci výstavby nové čističky odpadních vod v městské Vodárně (cena: do 50 mil. Euro) dojde v Plzni k dlouhodobému snížení kvality vody. Třiletou výjimku potvrdila Krajská hygienická stanice v Plzni svým oznámením z října 2011. Tato výjimka může být prodloužena ještě o jedno tříleté období a posléze ještě o poslední tři roky rozhodnutím EU. Voda v Plzni však zůstává i nadále zdravotně nezávadnou, avšak informovanost občanů směrem z magistrátu je bohužel v tomto ohledu doposud minimální.

 

 • Výstavba nového depa PMDP, včetně provozu dílen lehkých i těžkých oprav, firmou ŠKODA Transportation  PRO (ZMP - PRO, 26.4.2012)  

 

imag0281.jpg

 

Hlasování o nové základně (zelení: PRO, červení: PROTI, bílí: ZDRŽELI SE)

 

 • Vyhláška města Plzně "regulující hazard" - z důvodu, že se jedná o normu, která konzervuje lokální patologický stav, dává možnost nové registrace a dalšího provozu výherních automatů a nově vytváří seznam povolených (vyvolených) podniků, kde smí být tento "výherní byznys" provozován PROTI  (ZMP - PRO, 26.4.2012)

 

 • Průměrné hrubé mzdy činí v Plzni: Fakultní nemocnice Plzeň - 36757,-- Kč, Škoda Transportation - 30700,-- Kč, Magistrát města Plzně - 29410,-- Kč, Prazdroj Plzeň přes 31000,-- Kč. Průměrná data ovlivňují extrémně vysoké platy vysokých manažérů. (ČSÚ, 6.2012)

 

 • V květnu 2012 bylo v Plzni 6296 nezaměstnaných, z toho 205 absolventů a mladistvých. 785 lidí bylo z evidence Úřadu práce vyřazeno.

 

 • Rada města Plzně dosáhne svým dřívějším rozhodnutím o zrušením bezplatného jízdného v městské hromadné dopravě držitelům zlaté Jánského plakety (dlouholetí bezplatní dárci krve) očekávané úspory 1,57 mil Kč. Tato minimální finanční úspora však odradí mnohé tyto potřebné občany od jejich nesmírně záslužné činnosti. Při obrovských platech manažérů PMDP je to kontrastující a těžko uvěřitelný přístup, který je doplněn nelogickou argumentací, že ani v Praze, Brně či Ostravě se tyto slevy neposkytují.

 

 • Plzeň má letos za poslední léta nejvyšší počet bezdomovců. Podle svelice střízlivých odhadů se jejich počet zvýšil o plnou třetinu (asi 400 osob). Nejen, že přibývá bezdomovců - žen, ale současně narůstá i problém skrytého bezdomovectví, tzn. že člověk ztratí byt a přespává, často i s rodinou, u příbuzných.

 

 

2013

 • K 31.12.2012 bylo v okrese Plzeň-město evidováno 7056 uchazečů o zaměstnání, přičemž z toho bylo 3612 žen. Na jedno volné místo, kterých je 1089, tak připadá 6,5 uchazeče.

 

 • K masivními rozprodeji bytových domů (1.pololetí roku 2013 - cca. 68 mil. Kč) bylo městem přistoupeno zejména z důvodu snižování nákladů na údržbu a provoz. Dnes často zanedbané a minimálně udržované domy a byty se staly finanční přítěží po dlouhých letech nezájmu zodpovědných politiků na plzeňské radnici, kteří své priority směrovali zcela jiným směrem. Prodávají se tak domy např. na Klatovské, Mánesově, Nerudově, Koperníkově, B.Smetany, Tylově, Schwarzově, Perlové ul. aj. Plzeň ztratí i budovu Komorního divadla v Prokopově, stejně jako budovu  dřívějšího sídla KSČ a později i Právnické fakulty ZČU.   PROTI

 

 • Projekt přestavby bývalého areálu Světovar na městský archiv a kulturní centrum 4x4 Cultural Factory a vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci dvou budov, tvořící jeden celek a revitalizaci prostoru.  PRO  (ZMP - PRO)

 

 •  Navýšení ceny za vícepráce při stavbě nového plzeňského divadla firmou Hochtief o 40 mil. Kč, ke kterému došlo údajně z důvodu změny norem u divadelních technologií a odvozem zeminy. Cena 818 mil. Kč (bez DPH) za stavbu  byla však z rozhodnutí ZMP ve smlouvě o dílo stanovena jako konečná a tudíž nepřekročitelná. ZDRŽEL JSEM SE   (ZMP - PRO, 25 ze 47 zastupitelů)

 •  Nezaměstnanost činila v Plzni v listopadu 2013 7480 (6,0%) a v prosinci 7603 (6,1%) osob, ož je skoro o 500 uchazečů o práci více  než v předchozím roce.

 

 2014 

 • Nezaměstnanost činila v okrese Plzeň - město v březnu 2014, ve věkové kategorii 15 - 64 let,  6,5%.V dubnu téhož roku činila nezaměstnanost v Plzni 6,2%, což tvořilo 8081 osob. Počet lidí bez práce je však mnohem vyšší, neboť již nejsou evidováni lidé vyřazení z evidence úřadu práce, nebo například nezpůsobilí nastoupit do nového zaměstnání v průběhu jednoho měsíce či lidé, kteří nejsou evidováni proto, že již ztratili naději na nalezení práce.

 

 

 Zajímavé články z regionálního tisku

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Zajímavé články v souvislosti s Plzní